فرمانداری مهدیشهر
ENGLISH
شرح وظايف كارمندان فرمانداري

مسـئول دفتـر

پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امكانات ، انجام درخواستهاي متقاضيان كه تقاضاي آنان بدون ملاقات فرماندار امكان پذيرد.

تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با فرماندار و تعيين وقت ملاقات براي آنان

تنظيم اوقات جلسات و كميسيون هاي كه در فرمانداري تشكيل مي گردد.

ابلاغ دستورات صادره از جانب فرماندار به اشخاص و موسسات ذيربط و واحد هاي تابعه

پيگيري نامه ها تا حصول نتيجه

ارجاع كارها قبل از وقت اداري به واحد ها

در جريان قراردادن فرماندار از وقايع مهم

تنظيم وقت فرماندار جهت ملاقات با مسئولين ادارات جلسات و سخنراني‌هاي

بررسي و شناسايي مشكلات و نيازهاي دفتر

ايجاد ارتباط تلفني با مسئولين استان و شهرستان و ساير

تنظيم وقت كارشناسان جهت ملاقات با فرماندار

ايجاد فرصت كافي براي مطالعه و بررسي طرح ها و مشكلات كلي شهرستان براي فرماندار

يادآوري امورات مهم

كارشناس امور سياسي و انتظامي

جمع آوري اطلاعات سياسي و انتظامي در مورد مشكلات و نارسايي ها و تنش هاي قومي، طايفه اي و كارگري و دانشجويي و...

دبيري كميسيون كارگري شهرستان و پيگيري امور مربوطه

دبيري كميسيون دانشجويي شهرستان و پيگيري امور مربوطه

انجام امور مربوط به تقسيمات كشوري در شهرستان

ارسال به موقع گزارش نماز جمعه شهرستان به استانداري

تحليل اوضاع سياسي شهرستان بر اساس اطلاعات مكتسبه و انعكاس آن به مقامات مافوق جهت اتخاذ تصميم لازم

انجام امور مربوط به كليه وظايفي كه بموجب قانون احزاب ،جمعيتها و انجمن هاي سياسي و صنفي و آيين نامه مربوط به عهده فرمانداريها واگذار گرديده است.

برنامه ريزي و هماهنگي براي تقويت امور سياسي بخشداريها

تهيه و تنظيم شناسنامه سياسي شهرستان

كارشناس امور امنيتي و انتظامي

انجام امور دبيرخانه اي وبررسي و پيشنهاد طرح هاي لازم به فرماندار جهت طرح در شوراي تامين و همچنين برگزاري جلسات زير مجموعه آن

تشكيل كميته امنيت

جمع آوري اخبار ، اطلاعات و گزارشات مربوط به وقايع حساس سياسي ، اجتماعي و امنيتي شهرستان و طبقه بندي تنظيم گزارشات به منظور اعلام به مركز اطلاعات و اخبار

تهيه و تنظيم شناسنامه امنيتي شهرستان

شناسايي نقاط قوت و ضعف دستگاه هاي امنيتي به ويژه نيروي انتظامي و ارزيابي عملكرد آن ها و رسيدگي به شكايات مردم و سازمان ها از واحد هاي انتظامي

دبيري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان و پيگيري امور مربوطه

دبيري كميسيون سلاح و مهمات شهرستان و پيگيري امور مربوطه

دبيري كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان و پيگيري امور مربوطه

دبيري كميسيون پيشگيري از سرقت شهرستان و پيگيري امور مربوطه

كارشناس حراست

ارائه مشاوره هاي حراستي به بالاترين مقام دستگاه

دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از وزارتخانه ها، سازمان ها ، استانداري و ساير مراجع و نيز حفاظت از آن

ايجاد حفاظت لازم در خصوص حوزه هاي حفاظت اسناد، حفاظت پرسنلي ، حفاظت IT و حفاظت فيزيكي

پيگيري در خصوص صدور كارت شناسايي پرسنلي ، كارت تردد خودروي مديران

انجام اقدامات لازم به منظور آموزش كاركنان در خصوص مسائل حراستي و حفاظتي

بررسي و تعيين صلاحيت حفاظتي در خصوص داوطلبين اشتغال ، انتقال و ماموريت

پيشگيري از نفوذ و مقابله با توطئه هاي عوامل ضد انقلاب داخلي و خارجي در سازمان

بررسي و تعيين صلاحيت حفاظتي در مورد داوطلبين و متقاضيان سلاح و تجهيزات دفاع شخصي ( افشانه شوكر )

انجام كليه امور محرمانه مربوط به تلكس ، فاكس ، بي سيم و با سيم دستگاه متبوع

تشكيل جلسات با مسئولين دواير فرمانداري و بخشداري ها به جهت بررسي مسائل آنان

سركشي از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسايي ها به مقام مافوق

پيش بيني و پيشگيري از تحركات ضد امنيتي از قبيل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماكن تحت پوشش

شناسايي عوامل و عناصر ايجاد كننده نارضايتي در سازمان و گزارش موارد به مقام مافوق

اتخاذ تدابير لازم به جهت حفاظت از اطلاعات موجود در سيستم هاي رايانه اي و امنيت ديتاها در حوزه IT

تهيه و تدوين دستورالعمل هاي حراستي در خصوص حفاظت از مجموعه

نظارت و تعامل با يگان انتظامي مستقر در فرمانداري جهت تامين امنيت و حفاظت فيزيكي

كارشناس برنامه ريزي

نظارت و پيگيري امور مربوط به صنعت (شامل شهرك هاي صنعتي نواحي صنعتي و واحدهاي توليدي صنعتي ) در بحث اقتصادي و تامين اجتماعي

بدهي آب ، برق ، گاز و ... شركتها ي خصوصي و دولتي

پيگيري امور مرتبط با ستاد سرمايه گذاري شهرستان

نظارت بر فعاليتهاي كميته تنظيم بازار و بررسي عملكرد دستگاههاي اجرايي در اين خصوص

پيگيري و نظارت بركارگروه صنوف آلاينده

بازرگاني و اصناف

پيگيري و نظارت كميسيون نظارت شهرستان مهديشهر

نظارت بر فعاليتهاي كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي

پيگيري و نظارت بر حوزه ساماندهي گندم ، آرد و نان شهرستان و همچنين اجراي سياستهاي دولت در اين خصوص

نظارت و پيگيري درخصوص تامين اقلام ضروري مردم مبني بر شكر ، حبوبات ، گوشت قرمز و گوشت سفيد در ايام نوروز و ماه مبارك رمضان و ...

پيگيري درخصوص برگزاري نمايشگاه طرح ضيافت و بهاره و طرح رحمت

پيگيري مصوبات و صورتجلسات ارسالي از سوي استان

برگزاري گشت مشترك بازرسي درخصوص نظارت بر قيمت كالاها و عملكرد نانوائيها

اجراي طرح نظارتي ويژه ماه مبارك رمضان

عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه ها

مسئـول امـور اداري مالي

تنظيم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح هاي مالي و انجام امور بانكي

تنظيم صورت تعهدات و ديون و تهيه دفاتر مربوط به حسابهاي بانكي و كنترل صورتجلسات و مراتب از اسناد هزينه ها

اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداري و بخشداري ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت ديون

تهيه و تنظيم اسناد و هزينه هاي انجام شده و مورد خريد وسايل اداري و غيره

تهيه نيازمنديهاي فرمانداري و بخشداري هاي تابعه از قبيل وسايل و ابراز و ملزومات اداري

مراقبت در انجام كليه امور مالي فرمانداري و بخشداري تابعه

تنظيم اسناد هزينه هاي اداري بر اساس احكام و ضمائم لازم

تهيه درخواستهاي تامين اعتبار هزينه هاي اداري

جاري نگه داشتن اعتبارات فرمانداري و موازنه هزينه ها اداري و امضاي آنها بعنوان امضاء مجاز

نگهداري حسابهاي بانكي و تنخواه گردان فرمانداري

مراقبت و اقدام در حفظ و نگهداري اموال فرمانداري با همكاري مسئولين مربوطه

صدور برگه خروج اموال از ساختمان فرمانداري برحسب ضرورت

الصاق برچسب شماره دار بر اموال فرمانداري در دفاتر اموال با ذكر شماره و تنظيم صورت موجودي مانده اموال در آخر هر سال و ارسال صورتجلساب به كل اموال دولتي طبق مقررات مربوطه

رسيدگي و اقدام در مورد بازنشستگان

پيگيري احكام مربوط به برقراري مزاياي مستمر و غير مستمر

رسيدگي به حسابهاي تنظيمي واحد ها و بخشداري

رسيدگي به كليه امور ساختماني و تعميراتي و تحويل گرفتن كارهاي انجام شده طبق قرارداد

مراقبت در حفظ ابراز و لوازمي كه در انبار نگهداري مي شود.

تهيه و تنظيم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداري در زمينه امور اداري و اموال فرمانداري

كارشناس امور عمران

انجام امورات مربوط به مسكن مهر، پدافند غير عامل ، شوراي ترافيك ، معدن شن و ماسه ، مديريت بحران، امور زيربنايي ، كميسيون ماده 5، ماده صد

تشخيص نيازمند يهاي عمراني شهرستان در چهارچوب مسئوليت هاي وزارت كشور و تعيين اولويت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجراي آن ها

بررسي و مطالعه و همكاري در خصوص طرح هاي هادي و جامع شهرستان

نظارت ، هماهنگي و همكاري لازم در خصوص امور شهرداري و نظارت بر كار هاي شهرداري

تماس با سازمان مديريت و ساير دستگاه ها براي تصويب و اجراي طرح ها

همكاري با مسئولين ادارات در مراحل مختلف پياده نمودن طرح ها

بازديد به هنگام و نظارت دقيق بر پروژه ها و طرح هاي عمراني و در صورت لزوم پيگيري در جهت دريافت اعتبارات و همچنين ارائه گزارش پيشرفت عمليات عمراني حوزه شهرستان و بررسي علل تاخير در اجراي پروژه ها

تشكيل جلسات شوراي برنامه ريزي شهرستان و پيگيري مصوبات

پيگيري امور مربوط به حفاري در سطح شهرستان(كميته حفاري)

بازديد از مناطق خسارت ديده به اتفاق اعضاء كميته مربوطه و در صورت لزوم پيگيري امور مربوط به خسارت

بررسي طرح هاي عمراني روستاها و شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور و اعتبارات محروميت زدايي و همچنين طرح هايي كه از محل اعتبارات عمراني انجام مي گيرد.

مسئول پيگيري سامانه نظارت وزارت كشور

پيگيري امور تصرفات غير قانوني اراضي

پيگيري امور مرتبط با ماده 12 و 10

كارشناس امور حقوقي

گردآوري مجموعه قوانين ، تصويب نامه ها، آئين نامه ها و مقررات حقوقي مرتبط با نياز سازمان

بررسي لوايح شوراهاي شهر و اعلام نظر به فرماندار

ارائه خدمات مشورتي در زمينه هاي حقوقي ، قضايي به فرماندار

همكاري در مسائل حقوقي ادارات و شركت هاي شهرستان

برگزاري انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان ، شوراهاي شهري و روستايي

تهيه شناسنامه انتخاباتي

استخراج نتايج آمارهاي مربوط به هر انتخابات و تجزيه و تحليل و تهيه گزارشات لازم

پيگيري جلسات شوراي آموزش و پرورش

رسيدگي و ساماندهي وضعيت متكديان

صدور مجوز براي فعاليت سازمان هاي مردم نهاد و تشكيل هيئت نظارت بر سمن ها

كارشناس اطلس اجتماعي شهرستان

پيگيري مصوبات

كارشناس فناوري اطلاعات و آمار

ساماندهي و بروز رساني سيستمهاي اتوماسيون اداري ، پيام استان ، سامد ، انتخابات و ساير نرم افزارهاي عمومي و اختصاصي در فرمانداري و بخشداريهاي تابعه

دسترسي ADMIN سرور و تنظيمات آن و تنظيمات كارت ورود و خروج و خرابي و قطعي در فرمانداري و بخشداريها

تعمير و نگهداري سيستم اعم از نصب ويندوز ، بروز رساني آنتي ويروس و تنظيمات نرم افزاري و سخت افزاري و نصب نرم افزارهاي جديد بر روي سيستم ها

تنظيمات اينترنت و پيگيري قطعي و وصلي آن ، راه اندازي و بروز رساني سايت فرمانداري

پايگاه داده و امنيت سيستم هاي فرمانداري و بخشداري

راه اندازي شبكه دولت در شهرستان وپيگيري مشكلات

برگزاري انتخابات رايانه اي شهرستان بعنوان رئيس كميته فناوري اطلاعات

هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه خدمات فناوري اطلاعات نظيردولت الكترونيك، تجارت الكترونيك، بهداشت الكترونيك، آموزش الكترونيك

برگزاري همايش ها ، سمينارها و جلسات در زمينه ارتقاء و انتقال دانش فن آوري اطلاعات در ادارات و انتخابات و... .

ارائه خدمات مشاوره اي ، آموزشي و تحقيقاتي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به ادارات شهرستان.

ساماندهي و طبقه بندي بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري در زمينه فن آوري اطلاعات در شهرستان.

نظارت بر كليه دفاتر پيشخوان و خدمات پستي

انجام امور مربوط به هدفمند سازي يارانه

انجام كارهاي سوخت و تاييديه گازوئيل و نفت سفيد فرمانداري و شهرداري هاي تابعه

كارشناس روابط عمومي- مشاور جوان بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

جمع آوري و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداري

بررسي و تجزيه و تحليل مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي در ارتباط با فرمانداري

ترتيب برنامه هاي مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني فرماندار و ديگر مسئولين

همكاري در برگزاري سمينارها و گردهمايي هاي متشكله توسط فرمانداري

ارتباط مستقيم با روابط استانداري و ادارات خبرنگاران و اصحاب رسانه

همكاري مستمر در برگزاري مراسم مذهبي و ملي و برپايي نماز جماعت و تعظيم شعائر اسلامي

ايجاد و اداره آرشيو اطلاعاتي، نوار ، فيلم و روزنامه

حضور در جلسات و مسابقات فرهنگي ورزشي شهرستان به منظور آگاهي از برنامه ها و تهيه گزارش و ارائه به مافوق

ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق

پوشش خبري و رسانه اي جلسه و مراسم هاي فرمانداري

رسيدگي به شكايات و درخواست هايي كه از سوي استانداري ، مردم و ساير دستگاه ها ارجاع مي گردد (طرح سامد)

كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارش لازم به فرماندار

بازرسي و ارزشيابي عملكرد مديران دستگاه هاي اجرايي ارزيابي طرح تكريم ارباب رجوع در ادارات سطح شهرستان

برگزاري جلسات و كارگروه مرتبط با امور جوانان ( كارگروه جوانان ، جوانان نخبه و امورات ورزش )

برنامه ريزي و هماهنگي سفرهاي مسئولين خارج از شهرستان

كارشناس امور دهستانها و شوراها

نشست مشترك با شوراي شهرستان و شهرها و بخش‌ها.

برگزاري نشست مشورتي فرماندار با دهياران (دو ماه يك بار)

برگزاري گردهمائي درسال شوراهاي شهر وروستا شهرداران و دهياريها

تشكيل كميته بررسي مصوبات شوراها(كارگروه انطباق مصوبات شهر و روستا

بررسي شكايات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نيز تخلفات و انحرافات شوراها

بررسي عملكرد شوراهاي شهري و روستائي و دهياري

پيگيري امور مربوط به آموزش اعضاء شوراي اسلامي شهر و روستا و دهياران

پيگيري تأسيس دهياري در روستاها.

پيگيري تخصيص اعتبار دهياري‌ها.

پيگيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به دهياري، شهرداري و شوراهاي شهر و روستا

مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاري محلات شهر و تقسيمات كشوري

هماهنگي جهت تشكيل كميته نظارت بر نامگذاري معابر و اماكن و...

تنظيم شناسنامه روستا و اولويت بندي روستا در راستاي خدمات رساني بهينه

بررسي تعرفه عوارض پيشنهادي و بهاي خدمات، بودجه شهرداري و...

كارشناس انتخابات و اجتماعي

برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و پيش بيني هاي لازم به منظور انجام امر انتخابات

تشكيل و پيگيري جلسات كارگروه تخصصي اجتماعي، فرهنگي

تشكيل و پيگيري جلسات كارگروه سلامت و امنيت غذايي

تشكيل و پيگيري جلسات كميته شوراي ساماندهي سالمندان

تشكيل و پيگيري جلسات كميته حمايت از بيماران خاص و صعب العبور

تشكيل و پيگيري جلسات شوراي آموزش و پرورش شهرستان

كميته بهداشت و سلامت جامعه (طرح تحول جمعيت و ازدواج)

تشكيل و پيگيري جلسات وضعيت ساماندهي و جمع آوري متكديان

تشكيل و پيگيري جلسات شوراي فرهنگ عمومي- ستاد شئون فرهنگي

تشكيل و پيگيري جلسات انجمن كتابخانه ها – نهضت مطالعات مفيد

تشكيل و پيگيري جلسات كميته ارتقاء فرهنگ شهر نشيني

تشكيل و پيگيري جلسات نهضت سواد آموزي

تشكيل و پيگيري جلسات وقايع حياتي

تشكيل و پيگيري شوراي كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان

ايجاد ارتباط مستمر با كميته امداد و اداره بهزيستي جهت حل مشكلات و ارائه خدمات بهتر به محرومين

ارتباط مستمر با دفتر امور انتخابات و دفتر امور اجرتماعي و فرهنگي استان

كارشناس امور بانوان

مشاور فرمانداردر امور بانوان

شناسايي بانوان موفق ، معرفي و حمايت از آنان با هدف ايجاد انگيزه و خودباوري در بانوان

همكاري با سازمانها و ارگانهاي استان در خصوص برپايي همايش هاي تخصصي و دوره هاي منظم آموزشي به منظور ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه زنان

بررسي راه كارهاي مربوط به ارتقاء منزلت اجتماعي زنان بر اساس نيازهاي جامعه شهري و روستايي و تبيين جايگاه آنها و خانواده

تهيه گزارش از اجراي طرح ها و برنامه هاي مرتبط به زنان در سطح شهرستان و ارائه به مراجع ذيربط

برنامه ريزي جهت استفاده و بهره برداري زنان از امكانات و تسهيلات مختلف آموزشي، هنري، تفريحي و ... در سطح شهرستان

شناسايي مسائل، مشكلات و معضلات بانوان شهرستان و برنامه ريزي لازم در اين خصوص

تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات و آسيبهاي اجتماعي و ارائه راه حل هاي مناسب براي رفع آنها

تشكيل و پيگيري جلسات شوراي بهداشت شهرستان

تشكيل و پيگيري جلسات كارگروهي اجتماعي شهرستان

دبير خانه

تايپ نامه ها،گزارشات،صورتجلسات و بخشنامه ها و ساير مطالب اداري از روي پيش نويس هاي خطي و يا چاپي.

مطالعه مطالب تايپ شده و انطباق آن ها با پيش نويس ها و يا نسخ اصلي و تصحيح آنها در صورت لزوم.

ثبت و صدور نامه ها در رايانه با ذكر تاريخ،شماره وارده و صادره و ... بر اساس روش ها و دستورالعمل هاي صادره.

تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجاع به مسئولين اقدام كننده و پيگيري آنها

ارسال كليه مكاتبات صادره فرمانداري

فكس كردن دعوتنامه ها و نامه هاي فوري

تكثير اوراق و نامه هاي اداري فرمانداري

مراقبت در حفظ و نگهداري ماشين تحرير و اعلام به موقع نواقص به مقام مافوق

دريافت و ارسال نامه هاي از طريق شبكه سيماد

پاسخگويي به ارباب رجوع

 

1395/10/23

نشاني: مهديشهر- ميدان شهدا- فرمانداري مهديشهر- كدپستي: 3561935484- ايميل :info.mahdishahr@ostan-sm.ir- تلفن:-33628660-33624070-33622424-023 فكس: 33623070

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری مهدیشهر می‌باشد.
Powered by DorsaPortal